Bài tập rèn luyện

  • 700 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Chất nào sau đây làm mất màu nước brom?

Xem đáp án

Đáp án: C

Anken làm mất màu nước brom do đó người ta sử dụng nước brom hoặc dd brom trong CCl4 làm thuốc thử nhận biết anken


Câu 3:

Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Chọn câu trả lời đúng :

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Điều kiện để anken có đồng phân hình học?

Xem đáp án

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mai Thị Hoa

Bình luận


Bình luận