Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 2. Nhận biết, điều chế benzen và đồng đẳng có đáp án

  • 700 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

Xem đáp án

Benzen không làm mất màu dd thuốc tím ở mọi điều kiện.

Toluen làm mất màu dd thuốc tím trong đk có nhiệt độ: 80-100 độ C

      C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 +H2O

Stiren làm mất màu dd thuốc tím ở đk thường

      3C6H5 -CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3 C6H5-CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

Chọn D


Câu 2:

Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất lỏng: stiren, phenylaxetilen, toluen, bezen.

Xem đáp án

 

 

stiren

toluen

bezen

phenylaxetilen

AgNO3/NH3

-

-

-

↓ màu vàng

KMnO4

Mất màu thuốc tím

Không hiện tượng, đun nóng thấy mất màu

-

 

Phương trình phản ứng:

      C6H5C≡CH + AgNO3 + NH3 → C6H5C≡CAg + NH4NO3

      3C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

      C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O (tº)


Câu 5:

Viết phương trình phản ứng điều chế polistiren, cao su buna S từ CaC2.

Xem đáp án

CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2

2CH≡CH → CH2=CH-C≡CH (tº; p)

CH2=CH-C≡CH + H2 → CH2=CH-CH=CH2 (tº, p, xt)

3CH≡CH → C6H6 (tº, p, xt)

C6H6 + C2H5Cl → C6H5C2H5

C6H5C2H5 → C6H5C2H3 (tº, xt, p)

nC6H5C2H3 → -(CH(C6H5)-CH2)-n

C6H5C2H3 + CH2=CH-CH=CH2 → -(CH(C6H5)-CH2-)n(-CH2-CH=CH-CH2-)m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận