Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 4. Các dạng bài tập về sự điện li có đáp án

  • 602 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong 1 lít dung dịch CH3COOH 0,02M có chứa 1,2407.1022 phân tử chưa phân li và ion. Tính độ điện li α của CH3COOH tại nồng độ trên, biết n0=6,022.1023.

Xem đáp án

nCH3COOH = 0,02 mol . Số phân tử ban đầu là:

n0 = 1. 0,02.6,022.1023 = 1,2044.1022 phân tử

 

CH3COOH : H+

+ CH3COO- (1)

Ban đầu

n0

   

Phản ứng

n

n

n

Cân bằng

(n0-n)

n

n

Ở trạng thái cân bằng có tổng số phân tử chưa phân li và các ion là:

Ở (n0 – n) + n + n=1,2047.1022

Vậy α = nno = 0, 029 hay α = 2,9%


Câu 2:

Tính độ điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch có [H+]=0,001M

Xem đáp án

HCOOH + H2O → HCOO- + H3O+

Ban đầu:           0,007                                             0 

Phản ứng:        0,007. a                                  0,007. a 

Cân bằng:        0,007(1-a)                             0,007. a 

Theo phương trình ta có:    [H+]  = 0,007. a  (M) 0,007. a= 0,001

Vậy α = nn0 = 0,1428 hay α = 14,28%.


Câu 3:

Trộn 100 ml dung dịch NaCl 0,10M với 100ml dung dịch Na2SO4 0,10M. Xác định nồng độ các ion có mặt trong dung dịch.

Xem đáp án

NaCl → Na+ + Cl- (1)

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- (2)

[Na+] = (0,01 + 0,02)(0,01+0,01) = 0,15M

[Cl-]= 0,01(0,01+0,01) = 0,05M

[SO42-] = 0,05M


Câu 4:

Tính nồng độ mol của các ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại cân bằng trong dung dịch CH3COOH 0,1M có α = 1,32%.

Xem đáp án

CH3COOH : H+ + CH3COO-

Ban đầu        C0                    0        0

Phản ứng       C0 . α           C0 . α        C0 . α

Cân bằng      C0 .(1- α)        C0 . α        C0 . α

Vậy [H+ ] = [CH3COO-] = C0 . α = 0,1. 1,32.10-2 M = 1,32.10-3 M

[CH3COOH] = 0,1M - 0,00132 M =0,09868 M


Câu 5:

Một dung dịch có chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu cho dd này tác dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu cho dd này tác dụng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau phản ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính [ion] trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

Xem đáp án

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2

                            0,2            ←       0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) x = 0,2, y = 0,3

a. [Mg2+] = 0,22 = 0,1 M; [Cl-] = 0,22 = 0,1 M; [Br-] = 0,30,2 = 0,15 M


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận