Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 4. Phản ứng thế của benzen có đáp án

  • 602 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Tìm hai chất nitro?

Xem đáp án

Phương trình phản ứng:

C6H6+HNO3H2SO4, t0C6H6n(NO2)nC6H6n(NO2)n+O26CO2+6-n2H2O+n2N2

Số mol hỗn hợp:

 n=0,14n

Phân tử khối của hỗn hợp:

M=14,1n=100,7n78+45n=100,7nn=1,4

Vì hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC nên CT của 2 hợp chất nitro là: C6H5NO2 và C6H4(NO2)2.


Câu 3:

Nitro hóa benzen được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Hai chất nitro đó là:

Xem đáp án

Đặt CTPT chung của 2 hợp chất là C6H6-n(NO2)n

C6H6-nNO2nO2, to6CO2+6-n2H2O+n2N214,178+45n                                                   n2. 14,178+45n

Ta có

 n2. 14,178+45n=0,07n=1,4

Hỗn hợp 2 chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45dvc nên phân tử của chúng hơn kém nhau 1 nhóm –NO2.

C6H5NO2 và C6H4(NO2)2.


Câu 4:

Nitro hoá bezen thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ X và Y, trong đó Y nhiều hơn X một nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 12,75 gam hỗn hợp X, Y thu được CO2, H2O và 1,232 lít N2 (đktc). Công thức phân tử và số mol X trong hỗn hợp là :

Xem đáp án

Đáp án: B

nN2 = 0,055 mol nhh = 0,11/ntb  M = 116 ntb = 1,1 = CTPT của X: C6H5NO2.

Ta có: nX: nY = 9:1 nX = 0,09 mol


Câu 5:

Một hợp chất hữu cơ X có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M=236. Gọi tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe).

Xem đáp án

Đáp án: B

Đặt CTPT của hợp chất X là (C3H2Br)n suy ra (12.3+2+80).n = 236

n = 2. C6H4Br2.

Vì X là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe) nên theo quy tắc thế trên vòng benzen ta thấy X có thể là o- đibrombenzen hoặc p-đibrombenzen.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận