Bài tập rèn luyện

  • 602 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phân tích nguyên tố 1 hợp chất hữu cơ A cho kết quả : 70,97 % C , 10,15 % H còn lại là O . Cho biết khối lượng mol phân tử của A là 340 g/mol. Xác định công thức phân tử của A. Hãy giải bài tập trên bằng 2 cách dưới đây

a) Qua công thức đơn giản nhất?

Xem đáp án

a) Qua CTĐGN:

%mO= 100 - ( 70,97 + 10,15) = 18,88 %

Đặt CTPT của hợp chất là CxHyOz

x:y:z=70,9712:10,151:18,8816=5,914:10,150:1,18

x : y : z = 5 : 9 : 1 → Vậy CTĐGN là C5H9O

ta có : ( C5H9O )n = 340

n=34012.5+1.9+1.16=34085=4

Vậy CTPT hợp chất là C20H36O4


Câu 2:

b) Không qua công thức đơn giản nhất ?

Xem đáp án

b) Từ %C và %H %O = 18,88%

Đặt CTPT của hợp chất là CxHyOz , MA = 340

12x%C=y%H=16z%O=MA100

x = 20 , y = 36 , z = 4

Vậy CTPT hợp chất là C20H36O4


Câu 3:

Phân tích 0,45 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, N), thu được 0,88 gam CO2. Mặt khác , nếu phân tích 0,45 gam X để toàn bộ N trong X chuyển thành NH3 rồi dẫn NH3 vừa tạo thành vào 100ml dung dịch H2SO4 0,4M thu được dung dịch Y. Trung hòa axit dư trong Y cần 70 ml dung dịch NaOH 1M. Biết 1 lít hơi chất X (đktc) nặng 2,009 gam. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

nCO2 = 0,88/44 = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,04 mol; nNaOH = 0,07 mol

        2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

        2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

2nH2SO4 = nNaOH + nNH3  nNH3 = 0,01 mol

MX = 2,009.22,4 = 45

Đặt CTPT của X là CxHyNz

0,01x = 0,02 x = 2; 0,01z = 0,01 z = 1

12.2 + y + 1.14 = 45 y = 7 CTPT là C7H7N


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 3,61g chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO2, H2O và HCl. Dẫn hỗn hợp này qua bình chứa dung dịch AgNO3/HNO3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2,87g kết tủa và bình chứa tăng 2,17g. Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ. Dẫn khí thoát ra vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 15,76g kết tủa Y, lọc bỏ Y, lấy dung dịch đem sôi lại có kết tủa nữa.

a. Tính khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.

Xem đáp án

a. nCl = nHCl = nAgCl = 2,87/143,5 = 0,02 mol

Khối lượng Cl trong X: mCl = 0,02.35,5 = 0,71 gam

Khối lượng bình tăng là khối lượng của HCl và H2O: mHCl + mH2O = 2,17 mH2O = 2,17 – 0,02.36,5 = 1,44 gam

Khối lượng H trong X là: mH = 1,44.2/18 = 0,16 gam

Dẫn khí thoát ra vào dung dịch Ba(OH)2 thu được kết tủa Y, lọc bỏ Y, lấy dung dịch đem sôi lại có kết tủa nữa tạo 2 loại muối là BaCO3 và Ba(HCO3)2

nBaCO3 = 15,76/197 = 0,08 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol nBa(HCO3)2 = 0,1 – 0,08 = 0,02 mol

Số mol CO2 là: nCO2 = 0,08 + 0,02.2 = 0,12 mol mC = 0,12.12 = 1,44 gam

Khối lượng O trong X là: mO = 3,61 – 1,44 – 0,16 – 0,71 = 1,3 gam


Câu 5:

b. Lập công thức phân tử X, biết khối lượng phân tử của X < 200.

Xem đáp án

b. Đặt CTPT của hợp chất là CxHyOzClt

 x:y:z:t=1,4412:0,161:1,316:0,7135,5=6:8:4:1

CTĐGN (C6H8O4Cl)n Vì MX < 200 CTPT của X là: C6H8O4Cl


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hồng Nguyệt

Chưa giải chi tiết

Bình luận


Bình luận