Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 5. Ancol phản ứng với kim loại kiềm có đáp án

  • 664 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là :

Xem đáp án

Số mol khí H2 = 0,33622,4= 0,015 mol

Đặt công thức phân tử trung bình của ba ancol là 

Phương trình phản ứng :

2ROH+2Na2RONa+H2  1                0,03                0,015

Cách 1 (sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng): Theo giả thiết, phương trình phản ứng (1), kết hợp với định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mRONa=mROH+mNa-mH2=1,240,03.23-0,0115.2=1,9 gam

Cách 2 (Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng): Theo (1) ta thấy cứ 1 mol  ROH phản ứng với 1 mol Na tạo thành 1 mol RONa thì khối lượng tăng là 23 – 1 = 22. Vậy với 0,03 mol Na phản ứng thì khối lượng tăng là 0,03.22 = 0,66 gam. Do đó

mRONa=mROH+0,66=1,9 gam

Đáp án B.

 


Câu 2:

Hỗn hợp A chứa gixerol và một ancol đơn chức. Cho 20,30 gam A tác dụng với natri dư thu được 5,04 lít H2 ( đktc). Mặt khác 8,12 gam A hòa tan vừa hết 1,96 g Cu(OH)2. Xác định CTPT

Xem đáp án

2C3H5 (OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Số mol gixerol trong 8,12 g A = 2 số mol Cu(OH)22.1,9698 = 0,04 mol

Số mol gixerol trong 20,3 g A: 0,04.20,3/8,12 = 0,1 mol

Khối lượng gixerol trong 20,3 g A là : 0,1.92 = 9,2 (g)

Khối lượng ROH trong 20,3 g A là:

20,3 – 9,2 =11,1(g)

        2C3H(OH)+ Na → 2C3H5 (ONa)3 + 3H2

        0,1.........................................................0,15

        2ROH + 2Na → RONa + H2

        x......................................0,5x

Số mol H2 = 0,15 + 0,5x = 5,0422,4 = 0,225 → x = 0,15

Khối lượng 1 mol ROH: 11,10,15 = 74

R = 29; R là C4H9 –

CTPT: C4H10O


Câu 3:

Tính % về khối lượng của ancol đơn chức trong hỗn hợp A.

Xem đáp án

Phần trăm khối lượng C4H9OH = 11,1.100%20,3 = 54,68%

%C2H5OH = 32,86%


Câu 4:

Cho 28,2 gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na (dư) sinh ra 8,4 lít H2 (đktc). Xác định CTPT 

Xem đáp án

Gọi CTPT của hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức là: 

CnH2n +1OH

Số mol khí H2 sinh ra: nH2= 8,422,4= 0,375 mol

Phương trình phản ứng:

CnH2n+1OH+NaCnH2n+1ONa+12H2

nhh ancol = 0,375.2 = 0,75 mol

Mhh = 28,20,75= 37,6 g/mol  

14n+18=37,6n=1,4

Vậy CTPT của 2 ancol: CH3OH và CH3CH2OH


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận