Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 5. Các dạng bài tập về axit nitric có đáp án

  • 636 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Hoà tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A (gồm NO và N2O) có tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m?

Xem đáp án

Nhh khí8,96 22,4 = 0,4 mol

Media VietJack

nNOnN2O =31  nNO = 0,3 mol và nN2O = 0,1mol

Các phương trình phản ứng:

Al -3e → Al+3 ; N+5 + 3e → N+2; 2N+5 + 8e → N2+1

nAl(0,1.8 + 0,3.3)3 = 1730 mol

Vậy mAl27.1730 = 15,3 gam


Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn hh X gồm 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn bằng dd HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và dd Y chứa 154,95 gam muối tan. Giá trị của V là:

Xem đáp án

mAl(NO3)3 = 8,1.21327 = 63,9 gam; mZn(NO3)3 = 29,25.18965 = 85,05 gam

my = mAl(NO3)3+ mZn(NO3)3 + mNH4NO3  mNH4NO3 = 6 gam  nNH4NO3 = 0,075 mol

nN2O = (0,3.3+0,45.2-0,075.8)8=0,15 mol V = 0,15.22,4 = 3,36 lít


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận