Trắc nghiệm Chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 5: Phản ứng oxy hóa không hoàn toàn của Anđehit có đáp án

  • 563 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Oxi hóa 1,76 gam một anđehit đơn chức được 2,4 gam một axit tương ứng. Anđehit đó là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đặt công thức của anđehit là RCHO.

Phương trình phản ứng :

        2RCHO + O2 −tº, xt→ 2RCOOH (1)

mol:    2x               x                    2x

số mol O2 phản ứng x = (2,4-1,76)/32 = 0,02 mol

Khối lượng mol của RCHO là : R + 29 = 1,76/0,02.2 = 44 R = 15 (R : CH3-)


Câu 2:

Đem oxi hóa 2,61 gam anđehit X thì thu được 4,05 gam axit cacboxylic tương ứng. Vậy công thức của anđehit là :

Xem đáp án
Đem oxi hóa 2,61 gam anđehit X thì thu được 4,05 gam axit cacboxylic tương ứng. Vậy công thức của anđehit là : (ảnh 1)

số mol O2 phản ứng x = (4,05 - 2,61)/32 = 0,045 mol

- Nếu anđehit có dạng RCHO thì :

nRCHO = 2nO2 = 0,09 mol R + 29 = 2,61/0,09 = 29 R = 0 (loại).

- Nếu anđehit có dạng R(CHO)2 thì :

nR(CHO)2 = nO2 = 0,045 mol R + 29.2 = 2,61/0,045 = 58 R=0 (Thỏa mãn).


Câu 3:

Oxi hóa 17,4 gam một anđehit đơn chức được 16,65 gam axit tương ứng (H = 75%). Anđehit có công thức phân tử là :

Xem đáp án

Đáp án: C

–CHO + 1/2 O2 −tº, xt→ –COOH

mRCHO = 17,4.75% = 13,05 g , nO2 = 0,1125 mol

M(RCHO) = R + 29 = 58 R = 29 (R:C2H5-) C2H5CHO.


Câu 4:

Oxi hóa 1,8 gam HCHO thành axit với hiệu suất H% thu được hỗn hợp X. Cho X tham gia phản ứng tráng gương thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của H là :

Xem đáp án

Đáp án: B

Gọi số mol HCHO bị oxi hóa thành axit là x, số mol HCHO dư là y.

nHCHO = x+y = 1,8/30

nAg = 2x + 4y = 16,2/108 = 0,15

Giải hệ pt x= 0,045 mol, y = 0,025 mol

H= 0,045/0,06= 75%


Câu 5:

Một hỗn hợp gồm andehit acrylic và một andehit đơn chức X. Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam hỗn hợp trên cần 2,296 lít khí oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm chát hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 8,5 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án

Đáp án: C

nCO2 = 0,085 mol; nO2 = 0,1025 mol;

mH2O = 1,72 + 0,1025.32 – 0,085.44 = 1,26 nH2O = 0,07 mol;

mO(X) = 1,72 – 0,085.12 – 0,07.2 = 0,56 g nO = 0,035

nandehit = 0,035 mol Mandehit = 49 X là andehit no đơn chức : CnH2nO;

Giải hệ 3 ẩn:

x+ y = 0,035

3x + ny = 0,085

56x + (14n+16)y = 1,72 n = 2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận