Bài tập rèn luyện

  • 580 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 chất bột màu trắng: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước và khí CO2 thì có thể nhận được mấy chất?

Xem đáp án

Đáp án: D

*Hòa tan 5 chất rắn trên vào nước.

-Chất nào tan trong nước là NaCl, Na2CO3, Na2SO4 (nhóm I)

-Chất không tan trong nước là BaCO3, BaSO4 (nhóm II)

*Sục khí CO2 vào 2 chất ở nhóm II

-Chất nào tan thu được dung dịch trong suốt thì đó là BaCO3

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

-Chất không tan là BaSO4

*Lấy dung dịch Ba(HCO3)2 thu được ở trên cho vào 3 chất ở nhóm I

-Chất nào xuất hiện làm xuất hiện kết tủa trắng thì đó là Na2CO3 và Na2SO4

Na2CO3 + Ba(HCO3)2 → BaCO3↓ + 2NaHCO3

Na2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4↓ + 2NaHCO3

-Chất nào không có hiện tượng gì là NaCl

*Sục khí CO2 vào 2 kết tủa trên:

-Chất nào tan thu được dung dịch trong suốt thì đó là BaCO3 → Chất ban đầu là Na2CO3

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

-Chất không tan là BaSO4 → Chất ban đầu là Na2SO4


Câu 2:

Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3, Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO dư, cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án B

Trong 22 gam hỗn hợp X ta đặt nCuO= x mol; nFe2O3= y mol

→ 80x + 160y= 22 gam (1)

- Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl dư thu 85,25 gam muối.

→ Hòa tan hoàn toàn 22 gam X thu được 85,25/ 2= 42,625 gam

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

x x mol

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

y 2y

Ta có: mmuối= mCuCl2 + mFeCl3=135x+ 162,5.2y= 42,625 gam (2)

Giải hệ gồm PT (1) và (2) ta có x=0,075 mol; y= 0,1 mol

CuO + CO  Cu + CO2

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2

Ta có: nCO2= nCuO + 3.nFe2O3= x + 3y= 0,375 mol

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

→ nBaCO3= nCO2= 0,375 mol → mBaCO3= 0,375.197=73,875 gam


Câu 3:

Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng?

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt công thức oxit sắt là FexOy có số mol là a mol

Ta có: nCO= 0,2 mol

FexOy + yCO t° x Fe + yCO2

a ay ax ay mol

Sau phản ứng thu được ay mol CO2, (0,2-ay) mol CO dư

M¯=mhhnhh=44.ay+28(0,2ay)ay+0,2ay=40

 → ay=0,15 mol

Ta có: mFexOy= a. (56x+16y)= 56ax + 16ay= 8 gam → ax=0,1 mol

→ Công thức oxit là Fe2O3

Sau phản ứng thu được 0,15 mol CO2 và 0,05 mol CO dư

%VCO2=0,150,2.100%=75%


Câu 4:

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 20,16 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: nCO= 0,8 mol; nSO2= 0,9 mol

MxOy + yCO → xM + yCO2 (1)

Ta thấy đáp án M là Fe hoặc Cr nên M có số oxi hóa cao nhất là +3

2M + 6H2SO4 → M2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (2)

Theo PT (2): nM= 2/3.nSO2= 0,6 mol

Theo PT (1):  xy=nMnCO=0,60,8=34→ Oxit là Fe3O4


Câu 5:

Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có sơ đồ phản ứng:

CO + CuO, Fe2O3 → Chất rắn X chứa Cu, Fe, CuO dư, Fe2O3 dư, FeO, Fe3O4

Khí Y là CO2

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O

Ta có: nCO2= nBaCO3= 29,55/197= 0,15 mol

Chất rắn X + HNO3 → Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3

Áp dụng bảo toàn electron cho cả quá trình:

-QT cho electron:

C+2 → C+4+ 2e

0,15 0,15 0,3 mol

-QT nhận electron:

N+5+ 3e → NO

0,3 → 0,1 mol

→ VNO= 22,4. 0,1= 2,24 lít


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận