Câu trắc nghiệm có lời giải chi tiết

  • 836 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn : Đặt CTPT X là CnH2n+2 => 3,6n/(14n+2)=5,6/22,4 =>n=5

=> CTPT: C5H12


Câu 2:

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là :

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn giải: Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo ra dẫn xuất monoclo

CnH2n+2+Cl2asCnH2n+1Cl+HCl (1)

Theo giả thiết ta thấy CnH2n+1Cl gồm hai đồng phân và

   MCnH2n+1Cl=39,25.2=78,5 gam/mol

nên ta có : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3 => CTPT của ankan là C3H8.

Vậy Y là propan, phương trình phản ứng

 

CH3CH2CH3+Cl2  asCH3CH3CH2Cl+HClCH3CHClCH3+HCl


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. hai hiđrocacbon trong X là

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn : Đặt CTPT 2 ankan là 

Cn¯H2n¯+2

nCO2=2,24/22,4=0,1(mol) ; nH2O=3,24/18=0,18(mol)

nX =nH2O-nCO2 = 0,18 – 0,1 = 0,08 (mol)

=> 0,08   = 0,1 =>   = 1,25 => CTPT 2 ankan là: CH4 và C2H6


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được 4,48 lit khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn :: nX=2,24/22,4=0,1(mol); nCO2=4,48/22,4=0,2(mol)

nX = nH2O-nCO2 => nH2O=nCO2 +nX= 0,2+0,1=0,3

=> m = 0,3.18 = 5,4 (gam)


Câu 5:

Cracking m gam n-butan thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn : nbutan = nH2O – nCO2 = 9/18 - 17,6/44 = 0,1 mol; m = 0,1.58 = 5,8 gam


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận