Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 7. Bài tập về axit phophoric có đáp án

  • 379 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho 44 gam NaOH 10% tác dụng với 10 gam axit H3PO4 39,2%.

a. Muối thu được là muối gì?

Xem đáp án

a. 

Số mol NaOH là nNaOH44.10100.40 = 0,11 mol

Số mol H3PO4nH3PO4 = 10.39,2100.98 = 0,04 mol

T = 0,110,04 = 2,75 mol tạo ra 2 muối Na2HPO4 và Na3PO4


Câu 2:

b. Tính nồng độ phần trăm muối trong dung dịch sau phản ứng.

Xem đáp án

Phương trình phản ứng:

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

Ta có : x + y = 0,04 (1) và 2x + 3y = 0,11 (2) x = 0,01 và y = 0,03 mol

nNa2HPO4 = 0,01 mol và nNa3PO4 = 0,03 mol

mNa2HPO4 = 0,01.142 = 1,42 gam; mNa3PO4 = 0,03.164 = 4,92 gam

mdd = 44 + 10 = 54 gam

Nồng độ phần trăm của các muối trong dung dịch sau phản ứng là:

C%( Na2HPO4)= 1,4254.100% = 2,63%; C%( Na3PO4)=4,9254.100% = 9,11%


Câu 3:

Cho 100 ml dung dịch H3PO4 0,2 M vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,012 M. Tính khối lượng muối tạo thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án

nH3PO4 = 0,02 mol; nOH- = 0,024 mol

T = 0,0240,02 = 1,2 tạo ra 2 muối H2PO4- và HPO42-

Phương trình phản ứng:

Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H3PO4 → CaHPO4 + 2H2O

Gọi số mol của Ca(H2PO4)2 và CaHPO4 lần lượt là x, y mol

Ta có : 2x + y = 0,02 (1) và x + y = 0,012 (2)

x = 0,008 mol và y = 0,004 mol

Khối lượng các muối sau phản ứng là:

mCa(H2PO4)2 = 0,008. 234 = 1,872 gam

mCaHPO4 = 0,004. 136 = 0,544 gam


Câu 5:

Số mol P2O5 cần thêm vào dd chứa 0,03 mol KOH để thu được dd chứa 2 muối K2HPO4 và KH2PO4 với số mol bằng nhau:

Xem đáp án

nK2HPO4= nKH2PO4 = x mol; 2x + x = 0,03 x= 0,01 mol;

nH3PO4 = 0,01 + 0,01 = 0,02 mol nP2O50,022 = 0,01 mol.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận