Bài tập rèn luyện

  • 588 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken ?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

Số mol hỗn hợp X là: nX = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Phương trình phản ứng:

Cn¯H2n¯+Br2Cn¯H2n¯Br2

Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của 2 anken: mX = 7,7 gam

MX¯=mXnX=7,70,15=1543

n¯=3,67

Vậy CTPT của 2 anken kế tiếp là: C3H6 và C4H8


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 olefin thu được (m + 4)g H2O và (m + 30)g CO2. Giá trị của m là :

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

nH2O = nCO2  

 mH2O18=mCO244

m = 14 g


Câu 3:

Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H6O2 + 2MnO2 ↓+ 2KOH


Câu 4:

Cho 4,2g anken X phản ứng với 25,28g dung dịch KMnO4 25% thì phản ứng vừa đủ. Xác định công thức phân tử của X.

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn

Đặt CTTQ của X: CnH2n.

2CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

nKMnO4=25,28.25158.100=0,04 (mol)

Manken=4,20,06=70

14n = 70 n = 5

Vậy CTPT của X là C5H10.


Câu 5:

Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là :

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn

 Mz¯=19.2=38

Z gồm CO2 và O2

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có : 

nO2nCO2=44383832=11

Phương trình phản ứng :

          CxHy+(x+y4)O2xCO2+y2H2O

bđ:       1           10

pư:       1    (x+y4)      x

spư:      0        10-(x+y4)      x

10 -(x+y4)=x

  40 = 8x + y x = 4 và y = 8


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận