Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 8. Bài tập về phân bón có đáp án

  • 674 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 g (NH4)2SO4 là

Xem đáp án

%mN trong (NH4)2SO4 là: 14*2/ 132=21%

mN có trong 200 g (NH4)2SO4 là: 200 * 21% = 42,42g


Câu 2:

Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là:

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3:

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Khi đổ KOH đến dư vào dd H3PO4, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối

Xem đáp án
Đáp án: C

Câu 5:

Khi đổ H3PO4 đến dư vào dd KOH, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối

Xem đáp án
Đáp án: B

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận