Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 9. Độ rượu – điều chế, nhận biết ancol có đáp án

  • 297 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho 20ml cồn tác dụng với Na dư thì thu được 0,16 g H2 (khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml). Độ rượu trong loại cồn trên là bao nhiêu?

Xem đáp án

Phương trình phản ứng: C2H5OH + Na → C2H5ONa + 12 H2

Số mol H2 sinh ra: nH2 = 0,16/2 = 0,08 mol

Số mol ancol là: nancol = 0,08.2 = 0,16 mol

Khối lượng ancol: mancol = 0,16.46 = 7,36 g

Thể tích dung dịch ancol etylic: Vancol = 7,36/0,8 = 9,2 ml

Độ rượu trong loại cồn trên là:

Độ rượu = 9,2.10020 = 46º


Câu 2:

Tính khối lượng glucozo cần lấy để điều chế a lit ancol etylic 45º biết D = 0,8g/ml và hiệu suất phản ứng điều chế là 75%. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 1 lit dd Ca(OH)2 1M thu được 60 gam kết tủa. Tính a?

Xem đáp án

Phương trình phản ứng: C6H12O6 lên men 2CO2 + 2C2H5OH

nCa(OH)2 = 1 mol ; nCaCO3= 0,6 mol nCa(HCO3)2 = 1-0,6 = 0,4 mol

Vậy số mol CO2 sinh ra từ phản ứng lên men là: nCO2 = 0,6 + 0,4.2 = 1,4 mol

Theo phương trình phản ứng: nancol = nCO2= 1,4 mol

Khối lượng ancol: mancol = 1,4 .46 = 64,4 g

Vancol64,40,8 = 80,5 ml

Giá trị của a: a = 80,5.10045 = 178,9 ml

Khối lượng glucozo cần lấy là:

mglucozo = 1,4.100.18075.2 = 168 g


Câu 3:

Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lẫn nước, người ta thường dùng thuốc thử là chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Ancol etylic 40º có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Ancol etylic được tạo ra khi

Xem đáp án
Đáp án: B

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận