Trắc nghiệm Chuyên đề Hóa 11 Đề kiểm tra học kì 1 (có đáp án) - Đề 1

  • 1691 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh trong dung môi nước?

Xem đáp án

Đáp án D

NaCl là muối tan trong nước nên là chất điện li mạnh trong dung môi nước.


Câu 2:

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy có hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án B

3NaOH + AlCl 3 → Al(OH)3 (↓ keo trắng) + 3NaCl

Al(OH)3 ↓ + NaOH → NaAlO2 (dd) + H2O.


Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 2 muối X, Y vào nước thu được dung dịch chứa 0,15 mol Al3+; 0,1 mol K+; 0,05 mol SO42-; 0,45 mol Br-. Hai muối X, Y đó là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

Hòa tan hoàn toàn 2 muối X, Y vào nước thu được dung dịch chứa 0,15 mol Al3+; 0,1 mol K+; 0,05 mol SO42-; 0,45 mol Br-. Hai muối X, Y đó là (ảnh 1)

Vậy hai muối X và Y là AlBr3 và K2SO4.


Câu 4:

Cho các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

Xem đáp án

Đáp án C

Muối axit là muối mà gốc axit vẫn còn hiđro có thể phân li ra H+.

KHCO3 → K+ + HCO3-

HCO3-  H+ + CO32-


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận