Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Kiểm tra một tiết chuyên đề II có đáp án

  • 633 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoạt động là do

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Nitơ có số oxi hóa âm trong hợp chất với nguyên tố nào sau đây ?

Xem đáp án
Đáp án: A

Câu 4:

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2 bằng cách

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Trong phòng thí nghiệm thường điều chế HNO3 bằng phản ứng

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận