Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11: Kiểm tra một tiết chuyên đề I có đáp án

  • 667 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Dãy các chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là chất điện li ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Cho các chất sau đây : H2O HCl , NaOH , NaCl, CH3COOH , CuSO4. Các chất điện li yếu là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

HCOOH là một axit yếu. Độ điện li của axit này sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vào dung dịch HCOOH vài giọt dung dịch HCl (coi V không thay đổi )?

Xem đáp án
Đáp án: B

Câu 4:

Cho các dung dịch: NH3, NaOH, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol và có các giá trị pH lần lượt là pH1,pH2 và pH3. Sự sắp xếp nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Một trong các nguyên nhân gây bệnh đau dạ dầy là do lượng axit trong dạ dày quá cao. Để giảm bớt lượng axit, người ta thường uống dược phẩm Nabica (NaHCO3). Phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra là

Xem đáp án
Đáp án: D

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận