Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Kiểm tra một tiết chuyên đề viii có đáp án

  • 611 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

Xem đáp án

Hướng dẫn PVC: poli vinyl clorua

Media VietJack

Chọn D


Câu 2:

Đồng phân dẫn xuất hidrocacbon gồm

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là :

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

CH3CH(CH3)CHBrCH3 → CH3 – C(CH3) = CH – CH3 + HBr (đk: KOH, ancol, to)


Câu 4:

Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lẫn nước, người ta thường dùng thuốc thử là chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lần nước, người ta thường dùng thuốc thử là CuSO4 khan:

CuSO4 (màu trắng) + 5H2O → CuSO4.5H2O (màu xanh)


Câu 5:

Tên thay thế của C2H5OH là

Xem đáp án

Đáp án C

Tên thông thường là ancol etylic

Tên thay thế là etanol


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận