Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 18 (có đáp án): Công nghiệp silicat

  • 2177 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

SiO2 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Công nghiệp silicat gồm

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Một loại thủy tinh chịu lực có thành phần theo khối lượng của các oxit như sau: 13% Na2O; 11,7% CaO và 75,3% SiO2. Công thức biểu diễn thành phần của loại thủy tinh này là

Xem đáp án

Đáp án A

Tỷ lệ số mol của các oxit: nNa2O : nCaO : nSiO2 = 13/62 : 11,7/56 : 75,3/60 

= 0,21 : 0,21 : 1,255 = 1:1:6

Vậy công thức của loại thủy tinh này: Na2O.CaO. 6SiO2


Câu 4:

Để có thể khắc chữ và hình trên thuỷ tinh người ta dùng dung dịch nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

SiO2 tan được trong HF, dựa vào tính chất này người ta dùng dung dịch HF để khắc chữ và hình lên thủy tinh.


Câu 5:

Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp slicat?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận