Trắc nghiệm Hợp chất của cacbon có đáp án (Thông hiểu)

  • 2216 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Hiện tượng xảy ra khi trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3

Xem đáp án

Đáp án D

3Na2CO3+2FeCl3+3H2O2Fe(OH)3+6NaCl+3CO2

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa đỏ nâu và sủi bọt khí


Câu 3:

Một dung dịch có chứa các ion sau: Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Cl-. Để tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa thêm ion mới vào thì ta có thể cho dung dịch tác dụng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thêm vào dung dịch Na2SO4 vào sẽ loại bỏ được 1 cation

Ba2+ + SO42-  BaSO4 

Ta thêm vào dung dịch Na2CO3 sẽ loại bỏ được 4 cation

Ba2+ + CO32-  BaCO3Ca2+ + CO32-  CaCO3Mg2+ + CO32-  MgCO32H+ + CO32-  CO2 + H2O

Loại C vì dùng K2CO3 thêm ion mới là K+

Ta thêm vào dung dịch NaOH vào sẽ loại bỏ được 2 cation:

Mg2+ + SO42-  MgSO4 H+ + OH-   H2O

Vậy thêm Na2CO3 sẽ loại bỏ được nhiều ion nhất


Câu 4:

Có 3 muối dạng bột NaHCO3, Na2CO3CaCO3. Chọn hoá chất thích hợp để nhận biết mỗi chất

Xem đáp án

Đáp án C

Hoá chất thích hợp để nhận biết mỗi chất là Nước và HCl.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận