Trắc nghiệm Hợp chất của cacbon có đáp án (Tổng hợp) (Phần 2)

  • 1374 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 4:

Thể tích CO2 (đktc) lớn nhất cần cho vào 2,0 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M để thu được 15,76 gam kết tủa là

Xem đáp án

Đáp án D

nOH- = 0,4 mol; nBaCO3 = 0,08 mol

Thể tích khí CO2 cần dùng lớn nhất để thu được 15,76 gam kết tủa là khi tạo kết tủa tối đa sau đó hòa tan 1 phần

=> phản ứng thu được 2 muối BaCO3 và Ba(HCO3)2

Sử dụng công thức tính nhanh: nCO2=nOH--nBaCO3=0,40,08=0,32 mol

=> V = 7,168 lít


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận