Trắc nghiệm Hợp chất của cacbon có đáp án (Vận dụng)

  • 2409 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 33,6 g chất rắn. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 80g kết tủa . Giá trị của  m là :

Xem đáp án

Đáp án C

Tổng quát: Gọi công thức oxit là FexOy

                        FexOy + yCO  xFe + yCO2

                        CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O

Ta có : nCaCO3 = 80 : 100 = 0,8 mol = nCO2 = nO( Oxit pứ)

Bảo toàn khối lượng : mOxit = mrắn + mO pứ = 33,6 + 16.0,8 = 46,4g


Câu 3:

Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng), sau một thời gian thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Dẫn X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa.Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

CO + (FeO  Fe2O3)  CO2 + Fe

=> Hỗn hợp khí X thu được là CO2 và CO dư.

Cho hh X này vào Ca(OH)2 dư chỉ có CO2 pư

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O

nCO2 = nCaCO3 = 9 : 100 = 0,09 (mol)

Ta có:

nO(oxit) = nCO2 = 0,09 (mol)mO(oxit) = 0,09.16 = 1,44 (g)m =  mFe = 5,36 - 1,62 = 3,92 (g)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận