Trắc nghiệm Luyện tập : Ankan có đáp án (Nhận biết)

  • 2032 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của:

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi CTPT của hidrocacbon là (CnH2n+1)a

Vì số H luôn là số chẵn nên a = 2

=> CTPT:  C2nH4n+2

Đặt m = 2n => CTPT là CmH2m+2 

=> Ankan hidrocacbon thuộc dãy đồng đẳng ankan


Câu 2:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy các chất thuộc đồng đẳng của metan có công thức phân tử dạng: CnH2n+2 (khác CH4)

C2H2, C3H4, C4H4 không có công thức dạng CnH2n+2

=> C2H2, C3H4, C4H4 không thuộc dãy đồng đẳng ankan

=> loại A, B và C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Phát biểu không đúng là: Công thức chung của hiđrocacbon no có dạng CnH2n+2

Vì xicloankan cũng là hiđrocacbon no mà CTPT dạng CnH2n


Câu 4:

Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là:

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức chung của hiđrocacbon là: CnH2n+2-2k

CnH2n+22k + (3n+1k)O2 t nCO2 + (n+1k)H2O

Ta có nH2O > nCO2

=>  n+1-k > n

=> k<1 mà k nguyên

=> k = 0

=> Công thức của hiđrocacbon cần tìm là CnH2n+2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận