Trắc nghiệm Luyện tập : Ankan có đáp án (Vận dụng)

  • 2090 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hiđrocacbon Y mạch hở có 19 liên kết σ trong phân tử (ngoài ra không còn liên kết nào khác). Khi đem Y tham gia phản ứng thế với clo thì thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của Y là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hiđrocacbon Y mạch hở chỉ chứa liên kết σ => Y là ankan

Đặt công thức của Y là CnH2n+2 (n1)

Trong phân tử ankan, liên kết C-C và C-H đều chứa 1 liên kết σ

+ n nguyên tử C tạo thành (n-1) liên kết C-C

+ (2n+2) nguyên tử H tạo thành (2n+2) liên kết C-H

 => ∑ σ = (n-1) + (2n+2) = 19 => n = 6

Vậy công thức ankan là C6H14.

Khi đem C6H14 tham gia phản ứng thế với clo thì thu được 2 sản phẩm thế monoclo nên công thức cấu tạo của C6H14 thỏa mãn là

Chất Y có tên là 2,3-đimetylbutan


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận