Trắc nghiệm Luyện tập : Ankin có đáp án (Nhận biết)

  • 1381 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ankin là những hidrocacbn không no, mạch hở, có công thức chung là:

Xem đáp án


Câu 2:

Gọi tên chất: CH3  CH(CH3)  CC  CH2  CH3

Xem đáp án

Quy tắc:

1. Mạch chính là mạch cacbon dài nhất chứa nối ba.

2. Đánh số Cacbon từ đầu gần nối ba nhất.

CH3  CH(CH3)  CC  CH2  CH3 có tên gọi là 2-metylhex-3-in hoặc etylisopropylaxetilen

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tên gọi 3-etyl-4-metylhex-1-in ứng với cấu tạo nào sau đây?

Xem đáp án

Chú ý

Dễ nhầm lẫn với ý B vì không để ý mạch chính có 5C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận