Trắc nghiệm luyện tập Hidrocacbon thơm có đáp án ( nhận biết )

  • 1443 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong phân tử benzen có

Xem đáp án

Trong phân tử benzen có 9 liên kết đơn và 3 liên kết đôi

Trong đó 6 liên kết đơn C-H; 3 liên kết đơn C-C.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho các công thức :

Công thức cấu tạo nào là của benzen ?

Xem đáp án

Các cấu tạo của benzen là (1) ; (2) và (3).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Câu nào đúng nhất trong các câu sau đây ?

Xem đáp án

A sai vì benzen có mạch vòng

B sai vì benzen không no

C sai vì benzen chỉ chứa C và H => là hiđrocacbon

D đúng. Benzen là một hiđrocacbon thơm.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ?

Xem đáp án

Chất không thể chứa vòng benzen là C6H8 vì độ bất bão hòa k = (2.6 + 2 – 8) / 2 = 3 < 4

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận