Trắc nghiệm luyện tập : Hidrocacbon thơm có đáp án ( vận dụng)

  • 1285 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nitro hóa benzen thu được 14,1 gam hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn kém nhau 45 đvC. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Hai chất nitro đó là

Xem đáp án

C6H6 + nHNO3 → C6H6-n(NO2)n + nH2O

C6H6-n(NO2)n → ½ nN2

Mol:    0,14n       ←  0,07

M = 78 + 45n =  14,1n0,14→ n =  1,4

Phân tử khối hơn kém 45u → hơn kém nhau 1 nhóm -NO2

→ C6H5NO2 và C6H4(NO2)2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành từ 230 gam toluen là

Xem đáp án

 Phương trình phản ứng:

           C6H5CH3   +   3HNO3  H2SO4 đc,t0C6H2(NO2)3CH3   +   3H2O             (1)

gam:        92                     →                                      227

gam:        230.80%         →                                         x

Theo phương trình và giả thiết ta thấy khối lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) tạo thành từ 230 gam toluen với hiệu suất 80% là : 

x =230. 80%.22792  = 454 gam

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đề hiđro hóa etylbenzen ta được stiren, trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 kg polistiren là

Xem đáp án

C6H5C2H5 → C6H5CH = CH21n (CH(C6H5)−CH2−)n
npolistiren =10,4104n. 103=100n ( mol)

→netylbenzen(pu) = n . npolistiren = 100 mol

→m etylbenzen(bd)=100.10680%=13,25.103 (g)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần bao nhiêu lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường H2SO4 loãng. Giả sử dùng dư 20% so với lượng phản ứng.

Xem đáp án

Quá trình cho – nhận e:

Mn +7 + 5e → Mn +2


2C−3 → 2C+3 +12e

Bảo toàn e: 5.nKMnO4= 12.nO-xilen  =>nKMnO4 phản ứng  = 0,24mol

Mà KMnO4 dư 20% nên nKMnO4 cn dùng  = 0,288mol

Vậy Vdd KMnO4=0,2880,5  = 0,576 lít

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận