Trắc nghiệm Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng có đáp án (Nhận biết)

  • 1970 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho phản ứng N2 + 3H2  2NH3 (∆H = -92KJ)

Muốn cho cân bằng của phản ứng nhiệt độ tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải cần phải đồng thời

Xem đáp án

Ảnh hưởng của áp suất:

-Khi tăng áp suất của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm số mol khí mà ban đầu có 4 mol sau khi tạo NHthì số mol là 2 => Tăng áp suất phản ứng cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều sinh ra là NH3 chiều thuận

-∆H<0: tỏa nhiệt

Vậy để cân bằng chuyển dịch qua bên phải thì phải giảm nhiệt độ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

Xem đáp án

NHcó tính bazơ nên không phản ứng được với bazơ mạnh

=>NaOH, KOH không phản ứng với NH3 loại B, C, D 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do:

Xem đáp án

Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do: Khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước tạo ra các ion NH4+ và OH-

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm, vì khi đó:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta có: NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

⇒ Để phân biệt muối amoni với các muối khác là người ta cho muối amoni với dung dịch kiềm vì khi đó thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.


Câu 5:

Khí nitơ có thể được tạo thành từ phản ứng hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Ta có PTHH:

A. 2NH3+ 5/2 O2 t0,Pt2NO + 3H2O

B. NH4NO3 t0N2O + 2H2O

C. AgNO3 t0Ag + NO2+ ½ O2

D. NH4NO2 t0N2+ 2H2O

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận