Trắc nghiệm Mở đầu về hóa học hữu cơ có đáp án (Nhận biết)

  • 2990 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hoá học hữu cơ trong số các phát biểu sau:

Xem đáp án

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, HCN, muối cacbonat, muối xianua, muối cacbua…). Do đó hóa học hữu cơ là hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit, muối cacbonat, xianua, cacbua.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau

Xem đáp án

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, HCN, muối cacbonat, muối xianua, muối cacbua…). Do đó hóa học hữu cơ là hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit, muối cacbonat, xianua, cacbua.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Xem đáp án

Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon, th­ường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hợp chất hữu cơ luôn chứa nguyên tố nào sau đây:

Xem đáp án

Hợp chất hữu cơ luôn chứa nguyên tố Cacbon

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, HCN, muối cacbonat, muối xianua, muối cacbua…).

=> Cặp CH3Cl, C6H5Br là chất hữu cơ

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận