Trắc nghiệm Mở đầu về hóa học hữu cơ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2996 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các chất nào trong dãy sau đều là chất hữu cơ?

Xem đáp án


Câu 2:

Cho dãy chất : CH4 ; C6H6 ; C6H5OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

CH; C6H; C6H5OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2 đều là hợp chất hữu cơ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho dãy chất: CH2Cl2, CH2Br–CH2Br, NaCN, CH3Br, CH3CH2Br. Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

CH2Cl2, CH2BrCH2Br, CH3Br, CH3CH2Br đều là hợp chất hữu cơ

NaCN là hợp chất vô cơ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hợp chất CH3CH2Cl có tên gốc – chức là

Xem đáp án

Tên gốc – chức = tên phần gốc + tên định chức

CH3CH2Cl : etyl clorua

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hợp chất (CH3)2C=CH-C(CH3)3 có danh pháp IUPAC là

Xem đáp án

Tên thay thế (IUPAC)= Tên phần thế + tên mạch C chính + tên phần định chức

Trong hợp chất (CH3)2C=CH-C(CH3)3 ta đánh mạch C từ trái sang phải

Tên của hợp chất trên là: 2, 4, 4 – trimetylpent-2-en

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận