Trắc nghiệm nguồn hidrocacbon thiên nhiên có đáp án ( thông hiểu )

  • 1270 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

A có công thức phân tử là C8H8, tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. 1 mol A tác dụng tối đa với:

Xem đáp án

Tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức => chứa nối đôi C=C

=> A là C6H5-CH=CH2 (stiren)

=> 1 mol A tác dụng tối đa với 4 mol H; 1 mol brom.      

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là :

Xem đáp án

Sơ đồ phản ứng:

nC6H5CH2CH3 -H2, t0, xt nC6H5CH = CH2 t0, p, xt (-CH(C6H5) − CH2)

gam:        106n                                              →                        104n

tấn:           x.80%                                              →                      10,4    

Vậy khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polistiren với hiệu suất 80% là :

x = 10,4. 106n104n.80% = 13,25 tấn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đốt X thu được mCO2:mH2O=  44:9 . Biết X làm mất màu dung dịch brom. X là :

Xem đáp án

Vì X làm mất màu dung dịch brom => X có liên kết đôi hoặc liên kết 3

Đáp án cần chọn là: D

 


Câu 5:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?      

Xem đáp án

Đề bài hỏi đồng phân anken => đếm cả đồng phân hình học

  1. CH2=CH-CH2-CH2-CH3
  2. CH3-CH=CH-CH2-CH3(có đồng phân hình học)
  3. CH2=C(CH3)-CH2-CH3
  4. (CH3)2C=CH-CH3
  5. (CH3)2CH-CH=CH2

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận