Trắc nghiệm : Nguồn hidrocacbon thiên nhiên có đáp án ( vận dụng)

  • 1634 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là:

Xem đáp án

Gọi CTPT của X là CxHy

Do X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên Z hơn X hai nhóm –CH2

=> MY = MX + 14 và Mz = MX +28

Vì Mz = 2MX => MX +28 = 2.MX 

=> MX = 28

=> X là C2H, Y là C3H6, Z là C4H8

   C3H6 +         92O2   t0   3CO2 + 3H2O
  0,1                                      0,3               

CO2 + Ca(OH)2  → CaCO↓ + H2O

0,3                              0,3

=> mkết tủa = 0,3.100 = 30 (gam)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là :

Xem đáp án

X phản ứng với HBr thu được 2 sản phẩm hữu cơ => X có cấu tạo bất đối xứng

=> X là  CH2=CH-CH2-CH3

CH2=CH-CH2-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH2-CH3 (spc) + CH2Br-CH2-CH2-CH3 (spp)

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận