Trắc nghiệm Phân bón hóa học có đáp án (Thông hiểu)

  • 1890 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A đúng

B sai vì phân ure có công thức là (NH2)2CO

C sai vì amophot là hỗn hợp của NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

D sai vì phân lân cung cấp nguyên tố P

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

A. Đ

B. S. Phân nitophotka là phân hỗn hợp.

C. Đ

D. Đ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng đạm cao nhất ?

Xem đáp án

Hàm lượng đạm được tính là % khối lượng N trong hợp chất

NH4NO3: %mN = 14.2 / 80 . 100% = 35%

NH4Cl:  %mN = 14 / 53,5 . 100% = 26,17%

(NH4)2SO4:  %mN = 14.2 / 132 .100% = 21,21%

(NH2)2CO:  %mN = 14.2 / 60 .100% = 46,67%

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Khi bón phân lân cho cây trồng thì không được trộn supephotphat với vôi bột vì:

Xem đáp án

Supephotphat đơn có thành phần là CaSO4 và Ca(H2PO4)2

Supephotphat kép có thành phần là Ca(H2PO4)2

Khi trộn supephotphat với vôi bột sẽ có phản ứng sau xảy ra:

Ca(H2PO4)2 + 2Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 ↓ + 4H2O

P trong phân bị kết tủa dưới dạng Ca3(PO4)2 => Làm giảm hàm lượng P2Otrong phân bón

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bht
11:02 - 21/06/2022

_-_C13 B