Trắc nghiệm Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li có đáp án (Thông hiểu)

  • 2075 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho các phản ứng hoá học sau:

1)  (NH4)2SO4 + BaCl2

2)  CuSO4 + Ba(NO3)2

3)  Na2SO4 + BaCl2          

4)  H2SO4 + BaSO3

5)  (NH4)2SO4 + Ba(OH)2        

6)  Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 

Các phản ứng đều có cùng phương trình ion rút gọn là

Xem đáp án

1) SO42- + Ba2+ → BaSO4

2) SO42- + Ba2+ → BaSO4  

3) SO42- + Ba2+ → BaSO4

4) 2H+ + SO42- + BaSO3 → BaSO4 + SO2 + H2O

5) NH4+ + SO42- + Ba2+ + OH→ BaSO4 + NH3 +H2O

6) SO42- + Ba2+ → BaSO4  

=> Các phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là: (1), (2), (3), (6).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho các phản ứng sau:

(a) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

(b) NH4HCO3 + 2KOH → K2CO3 + NH3 + 2H2O

(c) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

(d) Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

(e) Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3↓ + 2KOH

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn HCO3 + OH → CO32- + H2O là

Xem đáp án

(a) NH4+ + OH- → NH3 + H2O

(b) NH4+ + HCO3 - +2OH-→ NH3 + CO32- + 2H2O

(c) HCO3- + OH- → CO32- + H2O

(d) Ba2+ +  HCO3- + OH- →  BaCO3↓  + H2O

(e) Ba2+ + CO32- → BaCO3

Vậy chỉ có 1 phương trình (c) có có phương trình ion rút gọn HCO3 + OH → CO32- + H2O

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho các phương trình hóa học sau:

(a) ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S↑

(b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑

(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3↑+ 3H2S↑ + 6NaCl

(d) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S↑

Số phương trình hóa học có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

Xem đáp án

(a) PT thu gọn là ZnS↓ + 2H+ → Zn2+ + H2S↑

(b) PT thu gọn là S2- + 2H+ → H2S↑

(c) PT thu gọn là 2Al3+ + 3S2- + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑

(d) PT thu gọn là Ba2+ + S2- + 2H+ + SO42- → BaSO4↓ + H2S↑

→ có 1 phương trình ion rút gọn trùng với pt ion rút gọn đề bài cho

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Một dung dịch chứa 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- và y mol PO43−. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 2,59 gam. Giá trị của x và y lần lượt là:

Xem đáp án

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

0,01.2 + 0,03.1 = x.1 + y.3 (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mmuối =  ∑mion = > 2,59 = 0,01.24 + 0,03.23 + x.35,5 + y.95 (2)

- Giải hệ hai phương trình (1) và (2) ta được: x = 0,02; y = 0,01

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl và y mol SO42–. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Bảo toàn điện tích: 2nCu2++nK+=nCl+2nSO42

→ 2.0,02 + 0,03 = x + 2y 

→ x + 2y = 0,07  (1)

mmuốimCu2++mK++mCl+mSO42

→ 5,435 = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96y

→ 35,5x + 96y = 2,985  (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,03;  y = 0,02


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận