Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 43 (có đáp án): Trao đổi chất trong hệ sinh thái

  • 936 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chuỗi thức ăn là ?

Xem đáp án

Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ như thế nào với nhau?

Xem đáp án

Đáp án:

Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật ?

Xem đáp án

Đáp án:

A sai, trong 1 quần xã, mỗi loài có thể ăn nhiều loài sinh vật và bị nhiều loài sinh vật ăn ↔ tham gia nhiều chuỗi thức ăn

C sai, mỗi bậc dinh dưỡng có nhiều loài khác nhau

D sai, quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Ý nào dưới đây mô tả về chuỗi thức ăn là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án:

Ý không đúng là: D

Có những chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải.

Ví dụ : giun → gà rừng → báo

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận