Trắc nghiệm Sinh Học 12 (có đáp án): Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối (p1)

  • 1173 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu không chính xác khi nói về đặc điểm của quần thể ngẫu phối:

Xem đáp án

Đặc trưng của quần thể ngẫu phối là thành phân kiểu gen của quần thể thường ổn định qua các thế hệ

Ở quần thể tự thụ phấn thì chủ yếu ở trạng thái đông hợp

 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với quần thể ngẫu phối?

Xem đáp án

B sai. Tần số tương đối của các alen sẽ thay đổi khi có tác động của nhân tố tiến hoá.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

Xem đáp án

Trạng thái cân bằng của quần thể trạng thái mà trong đó tần số các alen và tần số các kiểu gen được duy trì ổn định qua các thế hệ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền khi :

Xem đáp án

Đáp án: 

Quần thể được coi là ở trạng thái cân bằng di truyền khi tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể không thay đổi qua các thể hệ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Định luật Hacdi - Vanbec phản ánh:

Xem đáp án

Đáp án: 

Định luật Hacdi - Vanbec phản ánh sự cân bằng di truyền trong quần thể

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận