Trắc nghiệm Toán 6 Bài 11 (có đáp án): Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9

  • 1612 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Câu sai là B: Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9. Chẳng hạn số 3 chia hết cho 3 nhưng số 3 không chia hết cho 9.

+ Mọi số chia hết cho 9 đều hia hết cho 3 nên A đúng.

+ Một số chia hết cho 10  thì số đó chia hết cho 5 vì các số chia hết cho 10 luôn có chữ số tận cùng là chữ số 0. Nên C đúng.

+ Một số chia hết cho 45  thì số đó chia hết cho 9 và chia hết cho 5 nên D đúng.


Câu 2:

Hãy chọn câu đúng nhất.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có: Số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3

Và: Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3 nên A, B đều đúng


Câu 3:

Hãy chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số chia hết cho 2 có tận cùng là số chẵn nên câu sai là: Số chia hết cho 2 có tận cùng là số lẻ.


Câu 4:

Hãy chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số chia hết cho 2 có tận cùng là số chẵn và số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 nên A, B, D đúng. C sai.


Câu 5:

Tổng chia hết cho 5 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Vì 5⋮5;15⋮5;70⋮5;1995⋮5 nên A=(5+15+70+1995)⋮5.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hang Le
04:49 - 02/11/2020

Hay quá 23/23