Trắc nghiệm Toán 6 Bài 9 (có đáp án): Thứ tự thực hiện phép tính

  • 2396 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Đối với biểu thức không có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là : Lũy thừa→ Nhân và chia → Cộng và trừ  


Câu 2:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự : ()→[]→{}


Câu 3:

Kết quả của phép toán 24 – 50:25 + 13.7  là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Kết quả của phép toán 33 + 125:5 - 8.4 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận