Trắc nghiệm Toán 6 Bài tập ôn tập chương 2 (có đáp án): Số nguyên

  • 2105 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các số sau: 1280; - 291; 43; - 52; 28; 1; 0. Các số đã cho sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Các số được xếp theo thứ tự giảm dần là: 1280;43;28;1;0;−52;−291


Câu 2:

Cho M = {- 5;8;7}. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có: M={−5;8;7} suy ra M⊂Z


Câu 3:

Cho E = {3; - 8; 0}. Tập hợp F gồm các phần tử của E và các số đối của chúng là?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng với nhau rồi đặt dấu “-” trước kết quả 


Câu 5:

Cho x - 236 là số đối của số 0 thì x là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số đối của số 0 là 0.

Vì x−236  là số đối của số 0 nên

x–236=0

x=0+236

x=236.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phúc Đinh

B

1 năm trước

Bích Phương Võ Thị

Bình luận


Bình luận