Dạng 3: Chia đa thức cho đa thức có đáp án

  • 205 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phép chia đa thức (4x2 + 5x − 6) cho đa thức (x + 2) được đa thức thương là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thực hiện phép tính chia, ta được:

Phép chia đa thức (4x2 + 5x − 6) cho đa thức (x + 2) được đa thức thương là A. 4x − 3; B. 4; C. 4x + 3; D. 3x + 2. (ảnh 1)

Vậy thương của phép chia đa thức trên bằng 4x – 3.


Câu 2:

Phép chia đa thức (6x3 + 5x + 3) cho đa thức (2x2 + 1) được đa thức dư là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thực hiện phép tính chia, ta được:

Phép chia đa thức (6x3 + 5x + 3) cho đa thức (2x2 + 1) được đa thức dư là A. 2x − 3; B. 2x + 3; C. x − 3; D. 0. (ảnh 1)

Vậy đa thức dư của phép chia đa thức trên bằng 2x + 3.


Câu 3:

Phép chia đa thức (12x3 + 12x2 − 15x − 9) cho đa thức (2x + 1) được đa thức thương là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thực hiện phép tính chia, ta được:

Phép chia đa thức (12x3 + 12x2 − 15x − 9) cho đa thức (2x + 1) được đa thức thương là A. 6x2 + 3x − 9; B. 6x2 + 6x − 9; C. 6x2 + 3x + 9; D. 6x2 + 5x − 9. (ảnh 1)

Vậy đa thức thương của phép chia đa thức trên bằng 6x2 + 3x – 9.


Câu 4:

Cho hình chữ nhật có diện tích bằng (2x− x − 6) và chiều dài bằng (2x + 3). Chiều rộng của một hình chữ nhật đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

Do đó chiều rộng của hình chữ nhật là: (2x− x − 6) : (2x + 3).

Ta thực hiện phép tính như sau:

Cho hình chữ nhật có diện tích bằng (2x2 − x − 6) và chiều dài bằng (2x + 3). Chiều rộng của một hình chữ nhật đó là A. x + 2; B. x − 2; C. 2x + 1; D. x. (ảnh 1)

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật đã cho bằng x – 2 (đvđd).


Câu 5:

Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng (−2x3 + 13x2 − 27x + 18) và diện tích đáy bằng (x2 − 5x + 6). Chiều cao của hình hộp chữ nhật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích giữa diện tích đáy và chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Do đó, chiều cao của hình hộp chữ nhật bằng:

h = (−2x3 + 13x2 − 27x + 18) : (x2 − 5x + 6).

Thực hiện phép tính, ta được:

Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng (−2x3 + 13x2 − 27x + 18) và diện tích đáy bằng (x2 − 5x + 6). Chiều cao của hình hộp chữ nhật là A. 3x + 3; B. −2x + 3; C. 2x + 2; D. x + 3. (ảnh 1)

Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật bằng −2x + 3(đvđd).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận