Dạng 1. Nhận biết trung tuyến, trọng tâm tam giác và sử dụng tính chất trọng tâm của tam giác

  • 433 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Trong một tam giác chỉ có một trọng tâm nên D sai.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống: “Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng … độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy”.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Theo tính chất, trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 23 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.


Câu 3:

Tam giác ABC có trung tuyến AM = 9 cm và G là trọng tâm. Độ dài đoạn AG là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Vì G là trọng tâm tam giác ABC và AM là đường trung tuyến nên AG=23AM (tính chất trọng tâm của tam giác)

Do đó AG=23.9=6 (cm).


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Biết AM = 3 cm. Độ dài đoạn thẳng GM là: A. 1 cm; B. 2 cm; C. 3 cm; D. 4,5 cm. (ảnh 1)

Biết AM = 3 cm. Độ dài đoạn thẳng GM là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Trên hình vẽ, hai đường trung tuyến BN và CP cắt nhau tại G nên G là trọng tâm ΔABC.

Do đó AG=23AM (tính chất trọng tâm).

Suy ra GM=13AM=133=1 cm.


Câu 5:

Cho ∆ABC có G là trọng tâm như hình vẽ.

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm như hình vẽ.   Biết AG = 4x + 6 và AM = 9x.  (ảnh 1)

Biết AG = 4x + 6 và AM = 9x. Giá trị của x là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Ta có G là trọng tâm của ∆ABC.

Suy ra AG=23AM.

Do đó 4x+6=23.9x.

4x + 6 = 2.3x

4x + 6 = 6x

4x – 6x = –6

–2x = –6.

x = –6 : (–2)

x = 3.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận