Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 3 có đáp án

  • 720 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ. Tính góc FEC, biết EF // DC và \[\widehat {ECB} = 60^\circ \]:

 Cho hình vẽ. Tính góc FEC, biết EF // DC và góc ECB = 60 độ (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì EF // DC nên ta có: \[\widehat {ECD} = \widehat {F{\rm{E}}C}\] (hai góc so le trong)

Ta có \[\widehat {BCD} = 90^\circ \] hay \[\widehat {FCE} + \widehat {ECD} = 90^\circ \] suy ra \[\widehat {ECD} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ \].

Do đó \[\widehat {FEC} = \widehat {ECD} = 30^\circ \].

Vậy chọn đáp án D.


Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ.

Chọn phương án đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\[\widehat {ABC}\] và \[\widehat {ADC}\] là hai góc kề bù là phát biểu sai vì hai góc này không chung đỉnh.

\[\widehat {AOB}\] và \[\widehat {BOC}\] là hai góc so le trong là phát biểu sai, vì \[\widehat {AOB}\] và \[\widehat {BOC}\] là hai góc kề bù;

\[\widehat {BAD}\] và \[\widehat {ADC}\] là hai góc đồng vị là phát biểu sai, vì \[\widehat {BAD}\] và \[\widehat {ADC}\] là hai góc trong cùng phía.

\[\widehat {AOB}\] và \[\widehat {DOC}\] là hai góc đối đỉnh là phát biểu đúng, chọn phương án D.


Câu 3:

Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ. Biết IJ // DC và \[\widehat {JOC} = 34^\circ \].

 Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ. Biết IJ // DC và góc JOC= 34 độ. Số đo góc OCD là: (ảnh 1)

Số đo góc OCD là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Vì DC // IJ nên ta có: \[\widehat {JOC} = \widehat {OCD}\] (hai góc so le trong).

Do đó \[\widehat {OCD} = \widehat {JOC} = 34^\circ \].

Vậy chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho hình thang ABCD như hình vẽ. Biết MN // DC, \[\widehat {DAB} = 120^\circ \] và \[\widehat {ANM} = 40^\circ \]. Số đo góc AHD là:

 Cho hình thang ABCD như hình vẽ. Biết MN // DC, góc DAB = 120 độ và góc ANM = 40 độ. Số đo góc AHD là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì MN // DC do đó \(\widehat {ANM} = \widehat {AHD}\) (hai góc đồng vị).

Mà \[\widehat {ANM} = 40^\circ \] nên \[\widehat {AHD} = 40^\circ \].

Vậy chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây, biết a // b. Tính x, y.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì a // b nên \[\widehat {BAD} = \widehat {ADb'} = 35^\circ \] (hai góc so le trong)

Mà \[\widehat {ADb'}\] và \[\widehat {ADC}\] là hai góc kề bù nên suy ra \[\widehat {ADC} + \widehat {ADb'} = 180^\circ \Rightarrow x + 35^\circ = 180^\circ \]

Suy ra, x = 180o ‒ 35° = 145°

Vì a // b nên \[\widehat {ABC} = \widehat {BCb} = 60^\circ \] (hai góc trong so le trong)

Mà \[\widehat {BCb}\] và \[\widehat {bCd'}\] là hai góc kề bù nên suy ra \[\widehat {BCb} + \widehat {bCd'} = 180^\circ \Rightarrow 60^\circ + y = 180^\circ \]

Suy ra \[y = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \]

Vậy x = 145° và y = 120°.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Văn Dũng
11:11 - 22/08/2022

alo

Lê Văn Dũng
11:11 - 22/08/2022

cs ai ko