Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 12. Tổng các góc trong một tam giác (Thông hiểu) có đáp án

  • 886 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

∆ABC có A^=75°,B^=45°. Khi đó C^ có số đo bằng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

∆ABC có: A^+B^+C^=180° (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra C^=180°A^B^=180°75°45°=60°.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 2:

Cho ∆MNP có M^=80°, biết N^P^=40°. Khi đó số đo của N^ bằng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có N^P^=40°. Suy ra P^=N^40°.

∆MNP có M^+N^+P^=180° (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra 80°+N^+N^40°=180°.

Do đó 2N^=180°80°+40°=140°.

Vì vậy N^=140°:2=70°.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Cho ∆ABC có A^=75° B^=2C^. Số đo của C^ bằng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

∆ABC có: A^+B^+C^=180° (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra 75°+2C^+C^=180°.

Do đó 3C^=180°75°=105°.

Vì vậy C^=105°:3=35°.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Cho hình vẽ bên.

Cho hình vẽ bên.  Số đo của x bằng: (ảnh 1)

Số đo của x bằng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

∆ABC có: A^+B^+C^=180° (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra 65° + 60° + x = 180°

Do đó x = 180° – 65° – 60° = 55°.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Cho hình vẽ bên.

Cho hình vẽ bên.  Số đo của x và y là:  A. x = 140 độ và y = 125 độ;  (ảnh 1)

Số đo của x và y là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có y được gọi là góc ngoài tại đỉnh C của ∆ABC.

Suy ra y=BAC^+ABC^=85°+55°=140°.

Lại có: x+B^=180° (hai góc kề bù)

Suy ra x=180°B^=180°55°=125°.

Vậy x = 125° và y = 140°.

Do đó ta chọn phương án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận