Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 26. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 1205 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hai đa thức A = x4 + 3x2 + 2 và B = x3 – 2x2 + 3. Bạn An tính hiệu A – B như sau:

A – B = (x4 + 3x2 + 2) – (x3 – 2x2 + 3)

= x4 + 3x2 + 2 – x3 – 2x2 – 3         (Bước 1)

= x4 – x3 + (3x2 + 2x2) + (2 – 3)    (Bước 2)

= x4 – x3 + 5x2 – 1                           (Bước 3)

Do chưa cẩn thận trong quá trình chép từ nháp vào vở bạn An đã làm sai các bước là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có hiệu A – B đúng là: A – B = (x4 + 3x2 + 2) –  (x3 – 2x2 + 3)

= x4 + 3x2 + 2 –  x3 + 2x2 3

= x4 x3 + (3x2 + 2x2) + (2 – 3)

= x4 x3 + 5x2 – 1.

Do đó sai ở bước 1 (đổi dấu sai).


Câu 2:

Cho C = x4 + 3x2 – 5x và D = −x3 + 4x2 – 2. Tính E = D – C bằng cách đặt tính rồi tính ta được:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặt tính rồi tính ta được:

x4+3x25xx32x4x33x25x2.


Câu 3:

Cho các đơn thức 2x2; 3x3; 3x2; x3; x; 7x3; 3x; 9. Gọi A là tổng của các đơn thức đã cho. Đa thức A là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A = 2x2 + 3x3 + 3x2 + x3 + x + 7x3 + 3x + 9

= (3x3 + x3 + 7x3) + (2x2 + 3x2) + (x + 3x) + 9

= 11x3 + 5x2 + 4x + 9


Câu 4:

Cho ba đa thức: A(x) = 3x3 + 5x – 1; B(x) = 10x3 + 3x2 – a;

Để cộng hai đa thức A(x) và B(x) bạn Huy viết:

+3x3+5x110x3+3x21013x3+8x11

Bạn Huy làm đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại bài cho đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bạn Huy đã làm sai ( bạn ấy không sắp xếp thứ tự các hạng tử cùng bậc của hai đa thức trên).

Ta sửa lại như sau:

+3x3+5x110x3+3x21013x3+3x2+5x11.


Câu 5:

Cho f(x) = x5 – 3x3 + x2 – 5 và g(x) = 2x5 + 7x2 + 3. Tính: f(x) – g(x).

Ta có các bước giải:

(I) f(x) – g(x) = (x5 – 3x3 + x2 – 5) – (2x5 + 7x2 + 3).

(II) f(x) = (x5 – 2x5) – 3x3 + (x2 – 7x2) + (– 5 – 3).

 (III) f(x) = x5 – 3x3 + x2 – 5 – 2x5 – 7x2 – 3.

 (IV) f(x) = −x5 – 3x3 – 6x2 – 8.

Trình tự các bước giải đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

f(x) – g(x) = (x5 – 3x3 + x2 – 5) – (2x5 + 7x2 + 3) (I).

= x5 – 3x3 + x2 – 5 – 2x5 – 7x2 – 3 (III).

= (x5 – 2x5) – 3x3 + (x2 – 7x2) + (– 5 – 3) (II).

= −x5 – 3x3 – 6x2 – 8 (VI)

Vậy trình tự bước giải đúng là: (I); (III); (II); (IV).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận