Câu hỏi:

14/05/2021 374

Tìm các giá trị của tham số m sao cho hàm số y=-x3-x2+mx+1 nghịch biến trên R?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:  y'=-3x2-2x+m

Để hàm số y là hàm số nghịch biến trên R thì

y'0,xR-3x2-2x+m0,xR

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xác định giá trị của tham số m để hàm số y=x3-3mx2-m nghịch biến trên khoảng (0;1)

Xem đáp án » 14/05/2021 607

Câu 2:

Cho hàm số y=fx liên tục trên R và có đạo hàm f'x=x2x-2x2-6x+m với mọi xR. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn -2019;2019 để hàm số gx=f1-x nghịch biến trên khoảng -;-1?

Xem đáp án » 16/05/2021 569

Câu 3:

Trong tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=13x3+mx2-mx-m đồng biến trên R, giá trị nhỏ nhất của m là:

Xem đáp án » 14/05/2021 519

Câu 4:

Tìm m để hàm số y=x33-2mx2+4mx+2 nghịch biến trên khoảng -2;0

Xem đáp án » 16/05/2021 506

Câu 5:

Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên R và bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Có bao nhiêu số nguyên m0;2020 để hàm số gx=fx2-x+m nghịch biến trên khoảng -1;0?

Xem đáp án » 16/05/2021 479

Câu 6:

Có bao nhiêu giá trị của tham số m thuộc đoạn -2020;2020 để hàm số y=x-2x-m đồng biến trên từng khoảng xác định?

Xem đáp án » 16/05/2021 461

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK