Câu hỏi:

16/05/2021 569

Cho hàm số y=fx liên tục trên R và có đạo hàm f'x=x2x-2x2-6x+m với mọi xR. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn -2019;2019 để hàm số gx=f1-x nghịch biến trên khoảng -;-1?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

g'x=f1-x'=1-x'f'1-x=-f'1-x

=-1-x21-x-21-x2-61-x+m

=-1-x2-1-xx2+4x+m-5

=x-12x+1x2+4x+m-5

Hàm số g (x) nghịch biến trên -;-1

g'x0,x-;-1x+1x2+4x+m-50,x--1

x2+4x+m-50,x--1 (do x+1<0,x--1)

hx=x2+4x-5-mx-;-1

Ta có:  h'x=2x+4=0x=-2

BBT:

Dựa vào BBT ta có:  -m-9m9

m-2019;2019 và m nguyên nên m9,10,11,...,2019 hay có 2019 - 9 + 1 = 2011 giá trị của m thỏa mãn.

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xác định giá trị của tham số m để hàm số y=x3-3mx2-m nghịch biến trên khoảng (0;1)

Xem đáp án » 14/05/2021 606

Câu 2:

Trong tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=13x3+mx2-mx-m đồng biến trên R, giá trị nhỏ nhất của m là:

Xem đáp án » 14/05/2021 519

Câu 3:

Tìm m để hàm số y=x33-2mx2+4mx+2 nghịch biến trên khoảng -2;0

Xem đáp án » 16/05/2021 506

Câu 4:

Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên R và bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Có bao nhiêu số nguyên m0;2020 để hàm số gx=fx2-x+m nghịch biến trên khoảng -1;0?

Xem đáp án » 16/05/2021 479

Câu 5:

Có bao nhiêu giá trị của tham số m thuộc đoạn -2020;2020 để hàm số y=x-2x-m đồng biến trên từng khoảng xác định?

Xem đáp án » 16/05/2021 461

Câu 6:

Tìm các giá trị của tham số m sao cho hàm số y=-x3-x2+mx+1 nghịch biến trên R?

Xem đáp án » 14/05/2021 373

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK