100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no nâng cao (P1)

  • 14390 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken ?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn Số mol hỗn hợp X là: nX  = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Phương trình phản ứng: Cn-H2n- + Br2 → Cn-H2n-Br2

Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của 2 anken: mX = 7,7 gam

=>MX-=mXnX= 7,7/0,15 = 154/3 => n-= 3,67

Vậy CTPT của 2 anken kế tiếp là: C3H6 và C4H8


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 olefin thu được (m + 4)g H2O và (m + 30)g CO2. Giá trị của m là :

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn 

CnH2n + 3n2O2  nCO2+ nH2O

nH2O = nCO=>  mH2O18=mCO244m+418=m+3044 => m = 14g


Câu 3:

Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

3C2H4 + 2KMnO4  + 4H2O → 3C2H6O2 + 2MnO2 ↓+ 2KOH


Câu 4:

Cho 4,2g anken X phản ứng với 25,28g dung dịch KMnO4 25% thì phản ứng vừa đủ. Xác định công thức phân tử của X

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn

Đặt CTTQ của X: CnH2n

3CnH2n+ 2KMnO4 + 4H2O  3CnH2n (OH)2 + 2KOH +2MnO2

0,06 mol     0,04 mol

nKMnO4 = 25,28 . 25158. 100= 0,04 (mol)

=> Manken =  4,20,06 = 70 => 14n = 70 => n = 5

Vậy CTPT của X là C5H10


Câu 5:

Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là :

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn MZ-19.2 = 18 gam/mol Þ Z  gồm CO2 và O2

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có   

nCO2nCO2= 44-3838-32=11

Phương trình phản ứng :

     CxHy     +   (x + y4)O2     ®      xCO2   +   y2H2O

bđ:    1                    10

pư:    1         ®      (x + y4)    ®     x

spư:  0                  10 (x + y4)       x

Þ  10 (x + y4= x Þ 40 = 8x + y Þ x = 4 và y = 8


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Tâm

3 năm trước

Hoàng Nghĩa Chính

3 năm trước

Phước Nguyễn

N

1 năm trước

Nguyễn Phương Anh

Bình luận


Bình luận

Trần Thị Nhựt Quỳnh
19:07 - 12/03/2021

Giải thích cho em câu này với ai quỷ tắc đường chéo là sao ạ

Ảnh đính kèm