24 câu trắc nghiệm Ancol cực hay có đáp án

  • 7271 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tên thay thế của C2H5OH là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Cho các ancol sau : CH3OH, C2H5OH, HOCH2-CH2OH, HOCH2-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH. Số chất trong các ancol cho ở trên phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án

Chọn

Ancol đa chức có các nhóm – OH cạnh nhau phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

→ Có hai ancol: HOCH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH


Câu 4:

Oxi hóa ancol nào sau đây không tạo anđehit ?

Xem đáp án

 Đáp án D             

Các ancol bậc I khi oxi hóa không hoàn toàn thu được anđehit

→ Oxi hóa CH3CH(OH)CH3 không thu được anđehit (do là ancol bậc II).


Câu 5:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là

Xem đáp án

Chọn C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lâm Trọng Tiến

Bình luận


Bình luận