220 Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 1555 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là

Xem đáp án

Đáp án B

Nhiệt độ sôi của anđehit < ancol < axit

Mặt khác, axit có nhiệt độ sôi tăng dần theo số C


Câu 4:

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận