75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no cơ bản (P1)

  • 18275 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của ankan là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

Xem đáp án

Đáp án B

 

Đồng phân khi tham gia phản ứng clo hóa thu được 4 sản phẩm monoclo là: 2- metylbutan


Câu 4:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Hợp chất hữu cơ sau có tên gọi là : CH3CH2C(CH3)2CH2CH3

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận